BlissQuants - Delta Hedging | Fund Management

A divine inspiration & Fearless leader

I admire quality.

Bharatbhai Shah

Data Analytics &
Coaching Head

I enjoy analytics.

Falguni Vahora

Chief Option Delta hedger

I love options.

Rupak Shah

Delta Hedging Division Head

I enjoy management.

Nehal Shah


Samir VahoraMukesh Patel

Paresh Koladiya

Hitesh Daliya

Dipti Doshi

Kamlesh Chovatiya

Sikandar Solanki

Ketan Tank

Abhishek Jain

Gautam Patel

Vineet Jain

Deepak Nagde

Jignesh Shah

Nilesh Gangani

Lalji Vekariya

Samir Ramani

Jayna Shah

Aashish Vaghasiya

Tushar Patil

Pritesh Ariwala