BlissQuants - Delta Hedging | Fund Management

A divine inspiration & Fearless leader

I admire quality.

Bharatbhai Shah

Data Analytics &
Coaching Head

I enjoy analytics.

Falguni Vahora

Chief Option Delta hedger

I love options.

Rupak Shah

Delta Hedging Division Head

I enjoy management.

Nehal Shah


Samir VahoraAbhishek Jain

Gautam Patel

Jayna Shah

Sikandar Solanki

Deepak Nagde

Pritesh Ariwala

Vineet Jain

Lalji Vekariya

Ketan Tank

Paresh Koladiya

Hitesh Daliya

Samir Ramani